Ez a weboldal a használhatóságának érdekében sütiket (cookie-kat) használ, amelyek leírását az adatkezelési nyialtkozatban találja.

Rendben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Bevezetés

Az MM AC Tech Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az MM AC Tech Kft., mint adatkezelő és adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Az MM AC Tech Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti felhasználóit.

Az Adatkezelő adatai:
Cég: MM AC Tech Kft.
Székhely: 2085 Pilisvörösvár, Mária u. 8.
Adószám: 32021943-2-13
Közösségi adószám: 
HU32021943
Cégjegyzékszám: 13-09-221313
Weboldal: https://www.mmtech.hu/
Telefon: 
+36 30 562 6337 | +36 30 562 6338
E-mail: info@mmtech.hu

Adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az MM AC Tech Kft. tevékenysége során az alábbi célokból és jogalapok alapján kezel személyes adatokat.

- Üzenet a weboldalról
A kezelt adatok az MM AC Tech Kft. szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatos információkhoz szükségesek. Amennyiben nem a szolgáltatások témakörében érkeznek megkeresések, a megküldött adatok azonnal törlésre kerülnek. A kezelt személyes adatok köre:

 • Elérhetőséghez és megszólításhoz szükséges adatok (név, e-mail cím)

Az adatkezelés jogalapja: GGDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés előkészítéséhez szükséges.
Az adatkezelés időtartama: A szükséges mértékű kommunikáció lezártát követően 6 hónap.

- Számlázással és szerződéssel kapcsolatos személyes adatok
Az MM AC Tech Kft. által forgalmazott szolgáltatások minden esetben számlával dokumentálja a vásárlással kapcsolatos fizetés tényét. A kezelt személyes adatok köre:

 • Számla kiállításához és elküldéséhez szükséges adatok (név, cím)

Az adatkezelés jogalapja: GGDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, valamint az aktuális számviteli és adó törvények.
Az adatkezelés időtartama:
A szerződés utolsó teljesítésétől számított 8 év.

- Árajánlat kérés és Érdeklődés küldés
A kezelt adatok az MM AC Tech Kft. árajánlat tételével kapcsolatos információkhoz szükségesek. Amennyiben nem árajánlattal vagy érdeklődéssel kapcsolatos kérelmek érkeznek, a megküldött adatok azonnal törlésre kerülnek. A szolgáltatásaink nem 18 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 18 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 18 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket. A kezelt személyes adatok köre:

 • Elérhetőséghez és megszólításhoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám)

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az MM AC Tech Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Cookie (süti) kezelés
A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, azok a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

Az mmtech.hu weboldal által tárolt sütik az alábbi kategóriákra bonthatók.

Mire használjuk a cookie-kat?
A weboldalunk a cookie-k segítségével tartja nyilván

 • a megjelenítési beállításokat, pl.: a betűméret beállításokat
 • a böngésző típusa és verziója, operációs rendszer, hivatkozó URL-cím (korábban megtekintett webhely), a hozzáféréshez használt számítógép IP-címe, valamint a látogatás dátuma és időpontja
 • beleegyezett-e vagy sem abba, hogy honlapunk cookie-kat használjon a látogatottság és felhasználói viselkedés mintáit, ami lehetővé teszi weboldalunk és szolgáltatásaink fejlesztését

Honlapunk a következő kétfajta cookie-t használhatja: 

 • Átmeneti (session) cookie: ezek az ideiglenes adatok a böngészés végéig kerülnek csak tárolásra a cookie file-ban. Ezek elengedhetetlenek a honlapunkkal kapcsolatos egyes funkciók megfelelő működéséhez.
 • Állandó (persistent) cookie: Ezek az adatok hosszabb ideig vannak tárolva a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama a böngészőben alkalmazott beállítástól függ. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a következő látogatásakor a kiszolgáló felismerje önt a számítógép „címkéje” alapján.

Harmadik féltől kapott cookie-k:

 • Google (NID; __Secure-3PAPISID; __Secure-3PSID; __Secure-3PSIDCC; _ga; _ga_P61Z4BXCE8): Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Sütik blokkolása, törlése
Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt. Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használta ismételten nem kerül engedélyezésre.

Böngésző-beállítások módosítása
További információ a Sütikről általában, illetve a
Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról, illetve a Google Analytics által használt Sütikről és azok törléséről, blokkolásáról.

Adatbiztonság
Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk, és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

Az MM AC Tech Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer- megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
- A tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt
 • milyen forrásból
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

- A helyesbítéshez való jog
Ön a bevezetőben megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például, bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy egyéb tárolt adatait). Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

- A törléshez való jog
Szintén a bevezetőben említett elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a tárolt adatainak törlését. Törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítjük és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítjük és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

- A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig tovább tároljuk az Ön kérelmét - amely személyes adatnak minősül - ezt követően törli az adatokat. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítjük és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén, az elektronikus levélcímen teljesítjük.

- A tiltakozáshoz való jog
Ön megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait. Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel. Ön a NAIH-val a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen tudja a Hatóságot elérni, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen keresheti. Az érintett jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

Metrodom Bank of China